org.semanticweb.owl.model
Interface OWLDataComplementOf

All Superinterfaces:
java.lang.Comparable<OWLObject>, OWLDataRange, OWLObject, OWLPropertyRange

public interface OWLDataComplementOf
extends OWLDataRange

Author: Matthew Horridge
The University Of Manchester
Bio-Health Informatics Group Date: 24-Oct-2006


Method Summary
 OWLDataRange getDataRange()
          Gets the data range which this data range is a complement of.
 
Methods inherited from interface org.semanticweb.owl.model.OWLDataRange
accept, accept, isDataType
 

Method Detail

getDataRange

OWLDataRange getDataRange()
Gets the data range which this data range is a complement of.

Returns:
The complemented data range.